O projektu

Cílem projektu je vytvoření stabilní hnízdní populace, tak jako tomu bylo v Moravskoslezských Beskydech před 150 lety. Předpokládáme propojení se slovenskou populací a lze očekávat šíření orlů skalních i na dalších územích ČR.

V celé Evropě dodnes hnízdí okolo 5.500 párů orlů skalních. Jedinými zeměmi, odkud orli skalní přičiněním člověka jako hnízdní druh zcela vymizeli, jsou Irsko a Česká republika. V Irsku již od roku 2001 úspěšně probíhá repatriační projekt, jehož cílem je navrátit tento druh irské přírodě.

České země byly v minulosti domovem dvou druhů velkých orlů, orla mořského a orla skalního. Orel mořský, dokud u nás nebyl člověkem vyhuben, hnízdil naposled v jižních Čechách (do konce 19.století) a na jižní Moravě (do začátku 20.století). Po úspěšné repatriaci v letech 1979 až 1984 byl jako hnízdní druh do naší přírody navrácen a jeho populace nadále narůstá. Orel skalní na tuto příležitost stále čeká. Svou šanci dostane v letech 2006 až 2010, kdy bude v Moravskoslezských Beskydech vypuštěno 15 až 20 exemplářů.
Repatriační projekty, jejichž hlavním cílem je navrácení původních, člověkem vyhubených druhů do jejich přírodního prostředí, probíhají jak u nás, tak v řadě evropských zemí. Vedle již uvedeného projektu na záchranu orlů mořských v jižní Francii, dále projekty ve Velké Británii týkající se orlů mořských, luňáků červených a jestřábů lesních.

bald-eagle-21144_640

Orel skalní je majestátní, nádherný dravec s rozpětím křídel 190 až 220 cm, váží 3-6,7 kg, pohlavní dospělosti dosahují v 3-6 letech života. V přírodě se ptáci mohou dožít prokazatelně až 38 let, v zajetí 50 i více. Po dosažení dospělosti žijí v trvalých párech. Ke hnízdění si postupně budují 1-4 mohutná hnízda, jak na skalách, tak i na stromech. Většinou snášejí dvě vejce. Z vylíhnutých mláďat v naprosté většině přežije pouze dříve narozené mládě. Toto mládě pak opouští hnízdo ve věku 10-11 týdnů a bývá ještě několik měsíců krmeno rodiči. Jako potrava slouží orlům ty druhy obratlovců, které jsou nejdostupnější v jejich teritoriích. V našich (českých a slovenských) podmínkách to bývají např. ježci, holubi, kuny, mladé lišky, zajíci, ale velmi často také menší hlodavci, obojživelníci a plazi. V zimních měsících tvoří jejich podstatnou část potravy maso z padlích zvířat.

Organizátoři projektu věří, že z navrácených orlů skalních se budou těšit jak návštěvníci Beskyd, tak i jejich stálí obyvatelé. Klademe velký důraz na osvětové působení v souvislosti s tímto projektem. Soudíme, že správné pochopení tohoto neintrodukčního programu co nejširší veřejností přispěje nejen k ochraně samotných orlů skalních, ale i k ochraně dalších predátorů, jako jsou ostatní dravci, sovy, šelmy, i k poznání složitých dějů a zákonitostí odehrávajících se ve volné přírodě.

Náš projekt na záchranu orlů skalních počítá s vypuštěním slovenských mláďat orlů získaných se souhlasem vládních institucí ochrany přírody Slovenské republiky, za spolupráce odborných organizací, včetně nestátních. Naše nevládní organizace (Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Novém Jičíně – Záchranná stanice v Bartošovicích na Moravě) bude projekt realizovat minimálně po dobu pěti let v úzké spolupráci se Správou Chráněné krajinné oblasti Beskydy a Zoologickou zahradou v Ostravě a za účasti předních odborníků. Stejně jako irští kolegové jsme přesvědčeni, že repatriace mláďat je jedinou cestou k obnovení hnízdní populace orla skalního na území ČR. Oba projekty v této souvislosti vychází z vědeckých zjištění, že orli skalní jsou přísně vázáni na místo svého narození a nově vzniklé párty obsazují hnízdní teritoria téměř výhradně v blízkosti rodičovského páru, resp. na území stávající hnízdní populace. Z toho pohledu, ale i z hlediska dalších negativních faktorů ovlivňujících populaci orlů skalních na Slovensku, je tedy téměř vyloučeno přirozené rozšíření tohoto druhu na území České republiky.

Orel skalní je v České republice chráněn zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhláškou je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy. Přísná ochrana tohoto druhu vyplývá také ze směrnice Rady č.79/409/EEC Evropské unie z 2.dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků.

Informujte o projektu i své známé a přátele! Správné pochopení projektu co nejširší veřejností přispěje nejen k ochraně samotných orlů skalních, ale i ostatních dravců nebo šelem!